Modelos e Impresos

Los modelos podrán ser cubiertos, impresos, firmados y enviados como documentos adjuntos acompañados siempre del Dni del solicitante y del resto de documentación requerida para cada procedimiento, al correo electrónico      solicitudes@agolada.es y notificar dicho envío  por  teléfono  llamando al 986 788 062 (Nicolás, Belén ou Diego).  También puede enviarlos por cualquier otro medio admisible según la ley registros oficiales,  así como por correo postal a     Concello de Agolada, Praza do Concello nº1 CP 36.520 Agolada (Pontevedra).

TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS POR EMPRESAS/ASOCIACIÓNS/CLUBES ETC...DEBERÁN IR ACOMPAÑADAS DOS DATOS DE UN REPRESENTANTE- PERSOA FÍSICA E ACOMPAÑARÁN O DNI E DATOS DE CONTACTO DO MESMO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS.

_____________________________________________________________________________________

TRIBUTOS - VEHÍCULOS

TABLA DE IMPORTES PARA ALTAS DE VEHICULOS E NUMERO DE CONTA PARA O PAGO

SOLICITUDE DE EXENCION DO IVTM AGRICOLAS E MINUSVALIAS

SOLICITUDE BONIFICACION DO IVTM POR ANTIGUEDADE

_____________________________________________________________________________________

TRIBUTOS - OUTROS

AUTORIZACION PARA A REPRESENTACION DE TERCEIROS

SOLICITUDE DE MODIFICACIÓN DE DATOS

SOLICITUDE DE INFORMACIÓN E CERTIFICADOS TRIBUTARIOS

SOLICITUDE DE APRAZAMENTO OU FRACCIONAMENTO DE DEBEDAS

SOLICITUDE DE DOMICILIACION BANCARIA

DECLARACION SOLICITUDE DE ALTA BAIXA OU MODIFICACION DAS TAXAS

 

XERAIS

SOLICITUDE XERAL AO CONCELLO

SOLICITUDE DE INFORMACION MANIFESTACIÓN DE QUEIXAS OU SUXERENCIAS

 SOLICITUDE DE USO DO VELATORIO MUNICIPAL 

____________________________________________________________________________________

 

URBANISMO

A presentación da documentación requerida no impreso e obrigatoria e se fará nunha soa vez.
______________________________________________________________________________________
 
 

FESTAS E ACTOS PÚBLICOS

SOLICITUDE DE LICENCIA PARA CELEBRACIÓN DE FESTAS
Deberá de solicitarse alo menos con 15 días de antelación.
A presentación da documentación se fará no mesmo momento da solicitude e dunha soa vez.

______________________________________________________________________________________

PADRÓN DE HABITANTES

______________________________________________________________________________________
 

OUTROS ASUNTOS 

_______________________________________________________________________________________
SOLICITUDES DE CORTA DE ÁRBORES
 

O 20 de maio publicouse o Decreto 73/2020, do 24 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos, micolóxicos e de resinas en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia. Esta norma modifica a tramitación dos aproveitamentos madeireiros e leñosos.
 
As principais novidades poden consultarse nesta guía rápida..

 

OS SEGUINTES PROCEDEMENTOS VIXENTES ATE O 20 DE MAIO FORON MODIFICADOS. OS TRAMITES SE EFECTUARAN SOMENTES POLO INTERESADO E VIA TELEMATICA.

                        CORTAS PARA VENDA                       CORTAS PARA USO PARTICULAR
As solicitudes de cortas deberán acompañar autorización de Augas de Galicia en beiras de cauce ate 100 metros.   AUGAS DE GALICIA- SOLICITUDE DE INFORME
Ademais deberán acompañar SOLICITUDE de PERMISO en caso de estar afectadas por:
        1.- Rede Natura
        2.- Patrimonio Cultural
        3.- Camiños de Santiago 
______________________________________________________________________________________